Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТ www.kagamibeauty.com

(„Политика за поверителност“) 

Уебсайтът www.kagamibeauty.com (наричан за по-кратко „Сайтът“) е собственост и се управлява от «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД. «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите на този сайт и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод посещението и използването на този сайт. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта, Вие следва също да се запознаете и да спазвате Общите условия на Сайта. 

Настоящата Политика за поверителност на личните данни на сайта www.kagamibeauty.com („Политика“, „Политика за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Тази Политика регулира единствено информацията, която се събира и обработва чрез сайта www.kagamibeauty.bg

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез самия сайт: www.kagamibeauty.bg. 

1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни 

„НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД е търгвоско дружество, регистрирано съгласно Търговския закон с ЕИК / БУЛСТАТ: 206275877, с ДДС №: BG206275877, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика.

Дружеството е с адрес на управление гр.София, ж.к. Банишора, бл. 57 вх.А.

Можете да се свържете с представител на дружеството на телефoнен номер     0886825512 в работни дни от 09:00 до 17:00 часа или чрез и-мейл адрес: office@nassitrade.com., или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт www.kagamibeauty.bg

2. Какви данни и за какви цели обработваме Вашите лични данни 

 Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от НАССИ ТРwww.kagamibeauty.bgЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез Сайта. По смисъла на настоящата Политика, Потребителите биват разделени на две категории: 

2.1. Нерегистрирани потребители

2.1.1.Сайтът www.kagamibeauty.bg може да се посещава без да е необходимо да се регистрирате или да предоставяте лични данни.

2.1.2.В случай, че решите да направите поръчка без да се регистрирате, е необходимо да ни предоставите и ще бъдат обработвани следните Ваши лични данни: 

– три имена;

– телефонен номер; 

– и-мейл адрес; 

– адрес; 

2.1.3. В случай, че направите поръчка и платите чрез банковата платежна карта или банков превод:

– три имена;

– ЕГН;

– адрес;

– телефон;

– номер на банкова платежна карта;

– номер на банкова сметка;

Целите, за които използваме събраната информация:

 – за да установите контакт с нас;

 – за да обслужим Вашата поръчка;

 – за да отговорим на подаденото от Вас запитване; 

Личните Ви данни се съхраняват за срок от 3 месеца или толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на описаните в настоящата Политика цели или за да бъдат спазени законови изисквания. 

2.2. Регистрирани потребители – Вие може да посещавате този Уебсайт и да се регистрирате, за да използвате предоставяните чрез него онлайн услуги. 

2.2.1.За да се регистрирате или да получите достъп до някоя от онлайн услугите е необходимо да предоставите следните свои лични данни:
– три имена;

– адрес;

– телефонен номер;

– и-мейл адрес;

2.2.2 След успешна регистрация, за да използвате функционалностите на уебсайта, «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД обработва някои Ваши лични данни, като например данни за потребителя, данни за заявките, данни за плащанията и други. 

2.2.3. В случай, че направите поръчка и платите чрез банковата платежна карта или банков превод:

– три имена;

– ЕГН;

– адрес;

– телефон;

– номер на банкова платежна карта;

– номер на банкова сметка;

Целите, за които използваме събраната информация:

1.Предоставяне на услуги чрез сайта – предоставените лични данни се обработват с цел предоставяне на исканите от потребителите услуги, реализиране на направените поръчки и осъществяване на връзка с потребителите;

2.Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупко-продажба;

-идентификация на потребител;

– актуализиране на Вашите лични данни;

3.В изпълнение на свои законови задължения, «НАССИ ТРЕЙД БЪГЛАРИЯ» ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

-Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект; обслужване на отказ от сделка;

– Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

– Издаване на фактури;

– За удостоверяване на възраст в случай че такава се изисква по закон за пазаруване онлайн.

Ако по свое собствено желание и преценка споделите свои лични данни, конкретни и специфични подробности или друга информация за Вас на публично достъпни секции от сайта, то бихме искали да Ви информираме, че «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД не носи отговорност за тази информация.

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1.Обработващи лични данни, които въз основа на договор с «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД обработват личните Ви данни от името на «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

• Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на стоки;

• Лица, които по възлагане на «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

• Лица, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;

• Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

• Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

• Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери

4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни – Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

4.1. Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;

4.2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.

«НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за

по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от “НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните: 

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. Правото си на достъп може да упражните по един от следните начини:

5.1.1. като подадете заявление с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, през електронната форма за контакт на сайта;. 

5.1.2. като подадете заявление с искане за достъп до личните Ви данни, подписано с квалифициран електронен подпис, до e-mail: office@kagamibeauty.bg; 

За да бъде обработено Вашето заявление за достъп, трябва да попълните следната информация: ✓ Трите Ви имена; ✓ ЕГН/ЛНЧ/ЛН; ✓ Трите имена и ЕГН/ЛНЧ/ЛН на пълномощник (ако заявлението се подава от такъв); ✓ Форма за получаване на изисканата информация: ✓ Начин за получаване на изисканата информация: ✓ Подпис на заявителя. Отговор на заявлението за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: като писмена справка или на копие на предоставен от Вас технически носител или по електронен път на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция. Отговорът на подаденото от вас заявление за достъп до лични данни можете да получите по ваш избор: на посочен от Вас електронен адрес за кореспонденция или на посочен от Вас адрес с куриер за Ваша сметка.

5.2. да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка; 

5.3. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи: ✓ същите не са нужни повече за целите, за които се обработват; ✓ оттеглили сте съгласието /възразили сте за тяхната обработка и няма друго основание за обработването им; ✓ обработването на данните е признато за незаконно; ✓ националното или европейското законодателство изискват това; 

5.4. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи: ✓ при оспорване точността на личните Ви данни за срока, необходим да се провери точността на данните; ✓ установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити; ✓ желаете личните Ви данни да се съхраняват, въпреки че «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД не се нуждае повече от тях за целите на обработката, тъй като ще ги използвате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; ✓ при отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни за срока на проверката на основателността му; 

5.5. да поискате пренос на личните ви данни, които ви засягат и които вие сте ни предоставили, включващо получаването им от «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и прехвърлянето им на друг администратор на лични данни. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия: а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение; и б) обработването се извършва по автоматизиран начин. 

5.6. да възразите пред «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу обработването лични данни, отнасящи се до Вас, което е основано на необходимостта от изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или за които сме посочили, че обработваме за наш легитимен интерес. Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели. 

5.7. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени. По всяко време може да позвъните на телефон 123 и да получите повече информация как може да упражните правата си във връзка с личните ви данни. 

6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД и какви са последиците от това – За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на нормативните задължения. Непредоставянето на следните данни препятства възможността да се сключи договор с Вас: • три имена, адрес; • данни, събирани при плащане, направено към «НАССИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ» ЕООД – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга банкова и платежна информация, във връзка с извършване на плащането по банков; • данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията

7. Линкове 

Сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми. Тази политика е последно осъвременена на 12.05.2021.г.